ViViCall BOX

ViViCall BOX có thể được sử dụng với điện thoại hoặc điện thoại kinh doanh thiết bị chuyển mạch thông thường để sử dụng, không có máy tính, chỉ với một nhà kinh doanh băng thông rộng, cổng thoại kết nối với các bộ định tuyến và điện thoại thông thường, bạn có thể đạt được mức giá thấp các cuộc gọi quốc tế.


Ưu điểm:

  • Không cần kết nối máy tính, thuận tiện và thực tế
  • Hỗ trợ cho các cá nhân, gia đình và doanh nghiệp sử dụng
  • Bạn có thẻ phối hợp với máy trao đổi điện thoại của doanh nghiệp sử dụng
  • Gội điện thoại cố định và điện thoại di động trức tiếp trên toán thé giới
  • Các cuộc gọi miễn phí giữa người sử dụng của ViViCall